Pirkimo sąlygos ir taisyklės

 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Elektroninė parduotuvė - elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.grometa.lt.

Pardavėjas - www.grometa.lt, UAB Grometa, juridinio asmens kodas - 300632711, buveinės adresas - Švitrigailos g. 8, Vilnius, LT-03223.

Pardavėjo parduotuvė - UAB Grometa parduotuvė, esanti adresu - Švitrigailos g. 8, Vilnius

Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas arba naudojasi kitomis Elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis arba užsakydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, ir Pirkėjo įsigytų prekių istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo reikalavimai.

Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

Taisyklės – Elektroninės parduotuvės www.grometa.lt naudojimosi taisyklės.

 

 

1.       BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.    Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau - Pirkėjas) www.grometa.lt (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu  Elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Įsigydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu.Pirkti Elektroninėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir sulaukę pilnametystės fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.2.    Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.2. punktu, turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje.

1.3.    Elektroninės parduotuvės lankytojas, norėdamas naudotis Elektronine parduotuve (tapti Pirkėju), turi užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas savo elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį. Šių duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga.

1.4.    Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Elektroninėje  parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių ar paslaugų užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Taisyklių, jis privalo nespausti mygtuko „registruotis“, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis visa apimtimi.

1.5.    Interneto parduotuvė veikia visą parą, nuo 00.00 val. iki 24.00 val.

 

2.       PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2.1.    Pirkimo-pardavimo sutartys dėl Elektroninėje parduotuvėje parduodamų Prekių sudaromos ir vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.2.    Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs bei sutikęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“. Sutartis galioja iki visiško abiejų sutarties šalių pareigų pagal sutartį įvykdymo. 

2.3.    Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

 

3.       PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.    Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.

3.2.    Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius.

3.3.    Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje, privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą. Jei Pirkėjas yra Juridinis asmuo, norėdamas užsisakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje, privalo nurodyti šiuos duomenis: įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM kodą, el. pašto adresą, telefono numerį, buveinės adresą. Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Pardavėjui, kad galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą. Nepateikęs privalomų nurodyti duomenų, Pirkėjas negalės užsisakyti prekių.

3.4.    Pirkėjas atsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

3.5.    Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis Elektronine parduotuve ir pateikti joje užsakymų. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pateikti užsakymą tik iš naujo užsiregistravęs Elektroninėje parduotuvėje.

3.6.    Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas ir Pardavėjo perduodamas, tinkamos kokybės Prekes (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas turi teisę reikalauti jas pakeisti ar nutraukti Sutartį), o taip pat šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, Pirkėjo pasirinktu būdu tinkamai atsiskaityti su Pardavėju.

3.7.    Pirkėjas įsipareigoja laikytis Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

4.       PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.    Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2.    Tuo atveju, jei Pirkėjas siekia pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, pažeidžia savo įsipareigojimus, daro užsakymus ir jų neapmoka, su Pirkėju pakartotinai nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais ar Pirkėjas kitaip kenkia internetinės parduotuvės veiklai, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir neįspėjęs Pirkėjo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis Elektronine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų, atskaityti patirtus nuostolius, o dėl piktybinių Pirkėjo veiksmų kreiptis į ikiteisminio tyrimo įstaigą dėl Pirkėjo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn.

4.3.    Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Elektroninės parduotuvės registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina Prekių pristatymui.

4.4.    Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis pristatyti Pirkėjui užsakymą atitinkančias tinkamos kokybės, tinkamai supakuotas Prekes ar tinkamai suteikti Pirkėjo užsakytas paslaugas.

4.5.    Užsakytas Prekes pristatyti Pirkėjui nurodytais terminais. Jei užsakoma daugiau nei viena Prekė, galutinis pristatymo terminas – ilgiausias Prekės pristatymo terminas. Jei Pardavėjas negali pristatyti nurodytu terminu prekes - apie tai informuoja Pirkėją.

4.6.    Taisyklėse nustatyta tvarka vykdyti garantinius įsipareigojimus Pirkėjams.

4.7.    Pirkėjui atsisakius Sutarties, Taisyklėse nustatyta tvarka (atvejais) ir terminais, grąžinti Pirkėjui už prekes ar paslaugas sumokėtus pinigus ir/ar pakeisti netinkamos kokybės prekes analogiškomis, tinkamos kokybės prekėmis.

4.8.    Sudarant Sutartį gautus Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

4.9.    Vykdyti kitus šiose Taisyklėse nustatytus Pardavėjo įsipareigojimus.

 

5.       PREKIŲ UŽSAKYMAS, PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

5.1.    Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali atlikti užsakymus 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Pardavėjas užsakymus apdoroja bei konsultacijas telefonu, el. paštu teikia darbo dienomis I-IV nuo 8.00 val. iki 17.00 val., V  8.00 val. iki 16.00 val.

5.2.    Norėdamas užsisakyti prekių iš Elektroninės parduotuvės, Pirkėjas turi prisijungti prie savo elektroninio pirkimo paskyros. Jeigu Pirkėjas iki užsisakydamas prekių nėra užpildęs Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje esančios anketos „Mano duomenys“, užsakymui priimti būtinus duomenis jis privalo pateikti prieš galutinai patvirtindamas prekių užsakymą.

5.3.    Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, pirkdamas internetu, paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu. 

5.4.    Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, prekių kainos konvertuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.5.    Prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina.

5.6.    Už prekių pristatymo per kurjerį paslaugą taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Elektroninės parduotuvės meniu skiltyje „Prekių pristatymas“. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama.

5.7.    Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes ar paslaugas vienu iš šių būdų:

5.7.1. Apmokėjimas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą banke arba banko filiale, su kuriuo Pardavėjas yra sudaręs paslaugų sutartį. Bankai ir bankų filialai, per kuriuos mokėjimas gali būti atliktas šiame punkte aprašomu būdu, nurodomi Elektroninėje parduotuvėje tvirtinant užsakymą. Naudojantis šiuo mokėjimo būdu mokėjimo nurodymas turi būti patvirtintas ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui ir mokėjimo nurodymo suformavimo momento. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

5.7.2. Apmokėjimas bankiniu pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas pinigus perveda į Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti išankstiniu banko pavedimu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo Elektroninėje parduotuvėje momento. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai mokėtina suma įskaitoma į Pardavėjo sąskaitą banke. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.  Pirkėjo, pasirinkusio šį išankstinį apmokėjimo būdą, patvirtintame užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu Pardavėjas išsiunčia išankstinę sąskaitą už Pirkėjo užsakytas Prekes. Pirkėjas pinigus banko pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą perveda pagal Pirkėjo banko taikomus įkainius ir taisykles. Pasirinkus šį mokėjimo būdą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią Pardavėjo išankstinėje sąskaitoje nurodytą pinigų sumą, mokėjimo paskirties lauke – patvirtinto užsakymo numerį, o taip pat kitus mokėjimo pavedimui įvykdyti būtinus informacinius laukus (Gavėjas – UAB Grometa, Įm.k. 300632711, A.s. LT95 7044 0600 0580 4420). 

5.7.3. Atidėtu mokėjimu. Šis atsiskaitymo būdas galimas tik bendradarbiavimo sutartis pasirašiusiems Juridiniams asmenims.

5.8.    PVM sąskaita faktūra po Sutarties sudarymo pateikiama Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroniniu pašto adresu ir/ar Prekių pristatymo (perdavimo-priėmimo) metu. Pirkimo dokumentuose nurodoma: užsakytos Prekės, jų kiekis, Prekių galutinė kaina, įskaitant visus mokesčius, Pardavėjo suteiktos nuolaidos, Prekių pristatymo mokestis ir kiti būtini pateikti duomenys.

5.9.    Užsisakydamas arba pirkdamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas negali už prekes atsiskaityti dovanų čekiais, draudimo bendrovių suteiktais negrynaisiais pinigais ir kitais būdais, kurie nėra įvardyti kaip atsiskaitymo priemonė šiose Taisyklėse.

 

6.       PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1.    Užsakytų prekių pristatymas organizuojamas dviem būdais:

6.1.1. Užsakytų Prekių atsiėmimas Pardavėjo parduotuvėje,  adresu Švitrigailos g. 8, Vilnius, darbo dienomis I-IV nuo 8.00 val. iki 17.00 val., V  8.00 val. iki 16.00 val., VI-VII nedirbame.

6.1.2. Prekes Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris), prieš tai telefonu su Pirkėju suderinęs prekių pristatymo laiką;

6.2.    Atsiskaitymo už prekes būdu pasirinkus banko pavedimą ar elektroninę bankininkystę, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti, o pristatymas pradedamas organizuoti po apmokėjimo už prekes gavimo dienos. 

6.3.    Jeigu Pirkėjas pasirenka užsakymą atsiimti Pardavėjo parduotuvėje, o užsakymas pateikiamas Darbo dieną iki 14 val., prekės į parduotuvę pristatomos kitą Darbo dieną. Jeigu užsakymas pateikiamas Darbo dieną po 14 val. arba ne Darbo dieną, prekės į Parduotuvę pristatomos per 1-3 Darbo dienas.

6.4.    Pasirinkus prekių atsiėmimą Pardavėjo parduotuvėje, apie galimybę atsiimti prekes (paruoštą užsakymą) Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu.

6.5.    Prekes Pardavėjo parduotuvėje būtina atsiimti per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai Pardavėjas Pirkėją informuoja apie galimybę pasiimti prekes. Prekes atsiimant prekių atsiėmimo punkte nemokami jokie mokesčiai, susiję su prekių atsiėmimu.

6.6.    Jeigu užsakymą Pirkėjui pristato kurjeris, Prekės Pirkėjui pristatomos per 1-3 darbo dienas. Dėl tikslaus Prekių pristatymo termino galima teirautis info@grometa.lt arba (8 5)235 00 00. Tikslų prekių pristatymo terminą valandą kurjeris ir Pirkėjas suderina telefonu, kurjeriui paskambinus Pirkėjo nurodytu numeriu.

6.7.    Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą bei pageidaujamą pristatymo laiką ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu Prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktoje prekių pristatymo vietoje prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Pirkėjas, atskleisdamas užsakymo numerį kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių su kurjeriu suderintu laiku, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo ir pardavimo sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo ir pardavimo sutartį, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

6.8.    Prekių pristatymas:

6.8.1. Per siuntų taškus/terminalus - NEMOKAMAS, jei užsakytų prekių / paslaugų bendra suma yra didesnė nei 25.00 Eur. Kitu atveju, prekių pristatymas - 2.00 Eur (Kuršių Nerijoje pagal atskirą šalių susitarimą).

6.8.2. Per kurjerį - NEMOKAMAS, jei užsakytų prekių / paslaugų bendra suma yra didesnė nei 25.00 Eur. Kitu atveju, prekių pristatymas - 3.30 Eur (Kuršių Nerijoje pagal atskirą šalių susitarimą).

SIUNTA PRIVAČIAM ASMENIUI:

Gavėjo parašas kurjerio skeneryje keičiamas PIN kodu. PIN kodas pateikiamas SMS žinute.

Siuntos gavėjas prieš pristatymą gauna 4 skaitmenų PIN kodą (SMS žinute arba į Viber programėlę, jeigu ja naudojasi).

1. Atvykus kurjeriui siuntos gavėjas nurodo PIN kodą.
2. Kurjeris įveda nurodytą kodą savo skeneryje.
3. Jei kodas teisingas, kurjeris siuntą palieka 2 metrų atstumu nuo gavėjo.

6.9.    Prekių pristatymo išlaidos, nurodomos Pirkėjui pateikiamoje PVM sąskaitoje faktūroje.

6.10.  Prekės pristatomos ar išduodamos tik Pirkėjui ar jo užsakyme nurodytam gavėjui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą ar nuolatinį leidimą gyventi LR teritorijoje). 

6.11.  Tinkamai pristačius prekes Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu bei jo nurodytam gavėjui, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.12.  Pirkėjui nurodžius klaidingą adresą ar neradus Pirkėjo, ar užsakyme Pirkėjo nurodyto kito prekių gavėjo, Pirkėjas atlygina Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

6.13.  Taisyklėse nurodyti Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo termino praleidimą ne dėl savo kaltės ar nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.14.  Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

6.15.  Šiame skyriuje numatytais atvejais grąžinamas Pirkėjui sumas Pardavėjas perveda į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą.

6.16.  Užsakytų prekių kiekis, kokybė ir komplektiškumas turi būti patikrinami prekių perdavimo Pirkėjui metu išskyrus tuos atvejus, kai dėl prekės pobūdžio perdavimo metu negalima nustatyti jos kokybiškumo. Pardavėjui pateikus nekokybiškas, nekompleksiškas ar Pirkėjo užsakymo neatitinkančias prekes, Pirkėjas turi teisę atsisakyti jas priimti.

6.17.  Pirkėjas, priimdamas įsigytas prekes, prieš pasirašydamas prekių pristatymo dokumentus, turi galimybę apžiūrėti siuntos išorinės prekės pakuotės būklę ir, jeigu ji yra pažeista, pirkėjas turi teisę apžiūrėti užsakymo turinį - prekių pakuotes, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu Pirkėjas pastebėjo prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti prekių siuntos ir kartu su kurjeriu užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo nurodyti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad prekės jam pristatytos nepažeistoje prekių siuntos pakuotėje.

6.18.  Prekes lydinčių dokumentų pasirašymas patvirtina tinkamą Prekių perdavimą - priėmimą. Pirkėjas, Prekes lydinčiuose dokumentuose nepažymėjęs prekių ar kitų su prekių perdavimu susijusių trūkumų, netenka teisės vėliau dėl to paties pareikšti prieštaravimų (reikalavimų) Pardavėjui.

6.19.  Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.       PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

7.1.    Prekių garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo  tinkamo prekių perdavimo (pristatymo) Pirkėjui dienos, arba nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Garantiniai terminai yra nurodomi Elektroninės parduotuvės meniu skiltyje „Garantinės sąlygos“.

7.2.    Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių prekių formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių.

7.3.    Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos Elektroninės parduotuvės meniu skiltyje „Garantinės sąlygos“. Prekės aprašyme nepateikus nuorodos apie kokybės garantiją, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

7.3.    Prekių gamintojo ar Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai galioja tuo atveju, jei nebuvo pažeistos prekių eksploatavimo sąlygos.

7.5.    Prekių, kurioms suteikta gamintojo garantija, eksploatavimo sąlygos nurodytos gamintojo naudojimo instrukcijose. 

7.6.    Garantiniai įsipareigojimai negalioja, atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių, elektros tiekimo sutrikimų, mechaninių ar cheminių pažeidimų, pažeistų garantinių lipdukų ar kitais atvejais, nesilaikant prekės naudojimo instrukcijos ar prekės eksploatavimo sąlygų.

7.7.    Garantinis Prekės keitimas atliekamas prekių garantinio aptarnavimo punkte Švitrigailos g. 8, Vilnius. Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės telefonu (8 5)235 00 00 arba elektroniniu paštu info@grometa.lt. 

7.8.    Transportavimo išlaidos dėl garantiniu laikotarpiu sugedusių Prekių nekompensuojamos.

 

8.       PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

8.1.    Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis. Plačiau Elektroninės parduotuvės meniu skiltyje „Grąžinimas“.

8.2.    Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui (el. paštu info@grometa.lt ar paštu Švitrigailos g. 8, Vilnius) per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos ar Sutarties dėl Pardavėjo teikiamų paslaugų sudarymo dienos. Pirkėjas, gavęs Pardavėjo patvirtinimą apie Sutarties atsisakymą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo su Pardavėju suderinti prekių grąžinimo būdą, laiką ir vietą.

8.3.    Norėdamas grąžinti ar keisti prekę(-es), Pirkėjui, prieš išsiunčiant netinkamas prekes būtina informuoti Pardavėją el.paštu ir užpildyti specialią prekių keitimo – grąžinimo formą, nurodant joje grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo arba keitimo priežastis.

8.4.    Pirkėjas grąžinamas arba keičiamas prekes gali siųsti jam patogiausiu būdu.

8.5.    Jeigu Pirkėjas pavėluoja grąžinti prekę per leistiną terminą ir terminas yra praleistas daugiau nei 3 kalendorines dienas, Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti grąžinamą prekę.

8.6.    Pirkėjui grąžinus prekes, pinigai bus grąžinti į Pirkėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo dienos, kada Pardavėjas gavo prekes ir tinkamus grąžinimo dokumentus. 

8.7.    Pirkėjas gali pasinaudoti aukščiau nurodyta teise nutraukti Sutartį dėl Prekių pirkimo-pardavimo tik tuo atveju, jeigu prekės nebuvo naudotos, sugadintos ar jų išvaizda nėra pasikeitusi (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos, o grąžinamos prekės originali pakuotė turi būti nesugadinta, švari. Šiame punkte nurodyti reikalavimai netaikytini (išskyrus prekės sugadinimą) grąžinamai nekokybiškai prekei.

8.8.    Pirkėjui grąžinus prekę, kurios jis neužsakė ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis per protingą terminą. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kainą už pristatymą.

8.9.    Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę faktiškai sumokėta suma (po nuolaidos).

8.10.  Jei Pirkėjui taikomas  nemokamas pristatymas, prekės (-ių) grąžinimo atveju iš bendros Pirkėjo sumokėtos sumos (jei ji nebetenkina nemokamo pristatymo sąlygų arba grąžinamas visas užsakymas) išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal prekės pirkimo metu galiojusius pristatymo tarifus.

8.11.  Jei pristatant prekes dėl Pirkėjo kaltės Pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos.

8.12.  Jei Pirkėjas užsako daugiau nei 2 (du) vienetus tos pačios rūšies prekių, kurias Pardavėjas turi gaminti arba užsakinėti pas tiekėjus, tai laikoma Individualiu užsakymu. Tokios prekės negali būti grąžinamos ir turi būti apmokamos iš anksto.

 

9.       ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9.1.    Pardavėjas, kiek to reikalauja pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo sąlygos, turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti Sutartį patvirtinančią informaciją, o Pirkėjas, ketinantis sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, privalo nurodyti savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą; jei Pirkėjas yra Juridinis asmuo, norėdamas užsisakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje, privalo nurodyti šiuos duomenis: įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM kodą, el. pašto adresą, telefono numerį, buveinės adresą.

9.2.    Registruojantis elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą. Užsiregistruodamas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka Pardavėjui pateikti  Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis. 

9.3.    Pirkėjui patvirtinus šias Taisykles (sutikus su asmens duomenų tvarkymu) jo asmens duomenys naudojami tik elektronine forma sudaromos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, o taip pat, parduodamų Prekių tiesioginės rinkodaros ir Pardavėjo veiklos analizės tikslais.

9.4.    Sutikdamas su Taisyklių taikymu Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Elektroninės internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti. 

9.5.    Pirkėjas, nesutinkantis su jo asmens duomenų tvarkymu (naudojimu) tiesioginės rinkodaros ir Pardavėjo veiklos analizės tikslu, turi teisę apie savo nesutikimą Pardavėjui pranešti elektroniniu paštu info@grometa.lt arba paštu Švitrigailos g. 8, Vilnius.

9.6.    Pardavėjui ar Pardavėjo įgaliotam atstovui (kurjeriui) pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame nurodyti Pirkėjo asmens duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

9.7.    Pardavėjas patvirtina ir garantuoja, kad: nenaudoja Pirkėjų asmens duomenų kitais nei Taisyklėse nustatytais tikslais; Pirkėjų asmens duomenis tvarko (naudoja) griežtai laikydamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; tvarkydamas Pirkėjų asmens duomenis imasi visų būtinų techninių ir organizacinių duomenų saugumo priemonių asmens duomenų saugumui užtikrinti.

 

10.     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir neriboja Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 Jei neradote atsakymo į Jums rūpimą klausimą, susisiekite su mumis telefonu +3705235 00 00 arba el. paštu info@grometa.lt.